Nieuwsbrief 4: CBS ’t Jok en CBS Vossersschool December 2016
Een drukke maar gezellige tijd maken we nu mee op beide scholen. Tijdens het typen van de nieuwsbrief loopt Sinterklaas met zijn Pieten op ’t Jok. Dinsdag gaan de kinderen van de Vossersschool Sinterklaas naar de boot brengen en uitzwaaien. Beide scholen zijn nu nog in Sinterklaas sfeer maar zullen volgende week in kerstsfeer worden gebracht door de ouderraden.
 
Ledenvergadering:
Donderdagavond is de algemene ledenvergadering geweest op de brede school in West. Op de agenda stond een bestuurswisseling. Harmen van der Ende heeft na een lange periode afscheid genomen van het bestuur en Martijn Winnen zal hem gaan opvolgen. Een ander agenda punt was om alle ouders automatisch lid te maken van de vereniging bij inschrijving van hun kind(eren), mocht u dit niet willen dan kunt u dit aangeven. Er komt binnenkort nog informatie naar buiten hoe een en ander geregeld wordt. Na het “officiële gedeelte” was er een korte pauze dit gevolgd werd door een presentatie over ons Daltononderwijs de komende jaren, welke weg gaan we bewandelen en wat zal daar voor nodig zijn. De avond werd afgesloten door in kleine groepjes te discussiëren over enkelen stellingen. Al met al een geslaagde avond.

ICT:
In een vorige nieuwsbrief vertelde ik u dat de i-pads op school zijn. We wilden ze ook zo snel mogelijk in gebruik nemen maar het verloopt allemaal niet zo soepel. Pieter steekt er veel tijd in maar het werkt niet zoals we zouden willen. Ons doel is nu om alles in januari voor elkaar te hebben en in gebruik te nemen. De i-pads van de leerkrachten worden in de klassen al veelvuldig ingezet voor de leerlingen.
De leerkrachten hebben afgelopen woensdag scholing gehad in de omgang met de i-pad. Op welke manier kunnen we de i-pad het beste inzetten in ons onderwijs.
Vorige week is er een deel van de ict werkgroep naar het ruimtevaart centrum in Noordwijk geweest. Hier werd een voorlichting gegeven over de i-pad in het onderwijs. Hier zijn we enthousiast en met nieuwe ideeën weggekomen. Deze bevindingen worden op een gezamenlijke vergadering met elkaar gedeeld.
  
 
Maandag 5 december:
Maandag tussen de middag krijgen alle kinderen een broodje knakworst. We geven dit aan zodat u rekening kunt houden met het meegeven van de lunch voor uw kind(eren).

Kerstmarkt:
Donderdag 22 december is er op het plein een kerstviering. De komende weken gaan de kinderen knutselen en deze knutsels zullen op de markt verkocht worden. De opbrengst van deze markt komt ten goede aan Serious Request.
 
Kerstviering:
Vrijdagochtend 23 december gaan we met alle kinderen, ouders en andere belangstellenden naar de kerk om daar een kerstviering te houden. Nader informatie en een uitnodiging volgt nog.
 
Vacature GMR CBS Jok:
CBS ’t Jok en CBS Vossersschool hebben beide een Medezeggenschapsraad (MR), die gezamenlijk ook de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) vormen.
 
In de GMR zitten zowel ouders als teamleden, van beide scholen twee ouders en twee teamleden. De GMR vergadert ongeveer 6 x per jaar. In de vergaderingen praten
en denken ouders en teamleden mee over het beleid op een breed gebied: het kan bijvoorbeeld gaan over personeelsaangelegenheden, schooltijden,
de wijze waarop het geld besteed wordt, buitenschoolse opvang, arbeidsomstandigheden of huisvesting. De GMR kan adviezen uitbrengen en initiatieven nemen.
Er zijn een aantal zaken waarvoor het bestuur instemming nodig heeft van de GMR voor het tot uitvoering kan overgaan.
 
De bevoegdheden van de leden van de GMR staan beschreven in het Medezeggenschapsreglement.
Omdat Sander van Houten de GMR wil verlaten, is er een vacature voor een ouder van CBS ’t Jok.
Lijkt het u interessant en leuk om lid te worden van onze GMR, dan kunt u zich aanmelden bij Pieter de Haan of bij Annriëtte van Duyvenbode (cbsjok@basisonderwijsterschelling.nl). Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ook bij hen terecht.
 
Bij meerdere aanmeldingen zullen er verkiezingen plaats vinden, zoals omschreven in het Medezeggenschapsreglement (evt. op te vragen bij Pieter of Annriette).
 
 
Belangrijke data:
Donderdag 8 december: kerstcrea
Donderdag 22 december: kerstmarkt op het schoolplein
Vrijdag 23 december: kerstviering CBS ’t jok in de kerk
Vrijdag 23 december: Vakantie begint 12.00 uur!
Maandag 7 januari 2017: Studiedag leerkrachten, kinderen zijn vrij 
 
​​​​​​​
Schoolfruit:
Het is nogal een “dingetje” het schoolfruit. Iedere week krijg ik een e-mail waarin staat wanneer het fruit gebracht wordt. Helaas komt het fruit niet op de aangegeven dag aan vandaar dat we vanaf volgende week op woensdag, donderdag en vrijdag fruit hebben. Op maandag mogen de kinderen een gezonde koek mee en dinsdag moeten de kinderen zelf fruit meenemen. Komende week staan er tomaatjes, appels en mandarijnen op het programma.

Rapport:
Een van de punten die in het jaarplan staan dit jaar is een nieuw rapport voor de kinderen van de groepen 1 en 2. De juffen hebben hier de afgelopen tijd goed over nagedacht en het rapport aangepast aan de leerdoelen waar nu mee wordt gewerkt. In februari zien de ouders van de kinderen uit de groepen 1 en 2 hoe het rapport geworden is.

Kerstboomzagen:
Woensdagochtend 7 december gaan we kerstbomen zagen. Wilt u rekening houden met de kleding van uw kind(eren) ivm hars?

Kerst:
Donderdag 22 december is onze kerstviering. Een uitnodiging volgt nog
 
Schoolkrant:
De schoolkrant wordt nog steeds bijgehouden met nieuwe foto”s van activiteiten die hebben plaats gevonden. Voor degene die niet meer weten hoe ze daar terect moeten komen volgt hier het adres nog een keer. http://schoolkrant.frl/cbsvossersschool.
 
 
Belangrijke data:
Dinsdag 6 december: Sinterklaas op school
Woensdag 7 december: kerstbomen zagen
Woensdag 14 december: kerstcrea
Donderdag 22 december: Kerstviering
Vrijdag 23 december: 12.00 uur vakantie
Maandag 7 januari 2017: Studiedag leerkrachten, kinderen zijn vrij
 
 

 
Annriette van Duyvenbode