Nieuwsbrief 13: CBS ’t Jok en CBS Vossersschool  juni 2018
 
Sociale media
Als vervolg op het themagedeelte van de laatste algemene ledenvergadering hebben we besloten dat op maandagmiddag 10 sept. we voor de leerlingen van de bovenbouw een thema-middag over sociale media organiseren. Hiervoor hebben we mevr. Jacqueline Kleijer vastgelegd.
Hoe de middag er verder uit komt te zien, wordt later voorbereid. In ieder geval willen we de ouders van deze leerling ook betrekken bij dit thema.
 
Nieuws vanuit het bestuur:
Het bestuur vergaderde donderdagavond 7 juni jl.  Op deze vergadering hebben we gesproken over de visie van het bestuur met betrekking tot het basisonderwijs op Terschelling. Besloten is dat de visie van het bestuur, zoals ook verwoord in het strategisch beleidsplan ‘Samen werkt, samen ontwikkelt, is vastgesteld.
Verder is gesproken over het overleg met de gemeente en de andere besturen voor onderwijs op ons eiland. De thema’s van het eilandakkoord zullen in dit overleg vaak aan de orde komen.
Het bestuur zal in het nieuwe schooljaar per vergadering een onderwerp centraal zetten. Voor de eerste bestuursvergadering  (sept. ’18) zal dit het onderwerp ‘veilig klimaat’ zijn.
Verheugend om te melden is, dat Jan Kwint zich heeft gemeld om de ledenadministratie te willen gaan verzorgen. De overdracht zal komende maand gedaan worden.
Op donderdag 28 juni wordt in kleine kring afscheid genomen van onze algemeen directeur Carl Otten. Carl is zoals bekend al geruime tijd ziek en kan helaas hierdoor niet meer z’n functie vervullen.
 
Afscheid Carl Otten
Op 28 juni neemt Carl Otten afscheid als algemeen directeur van onze vereniging. Carl heeft vanaf 2009 (eerst als interim, later in dienst) gewerkt bij ons. Op bestuurlijk en bovenschools niveau verrichtte hij z’n werkzaamheden. Veel van zijn hand was niet direct zichtbaar, maar de scholen en de vereniging hebben daar wel hun voordeel meegedaan. Zo was hij de stimulator van het ontstaan van ons huidig beleidsplan ‘Samen werkt, samen ontwikkelt’.
Ook via de nieuwsbrief bedanken we (schoolteams, bestuur en GMR) Carl voor z’n deskundigheid, inzet en betrokkenheid en wensen we hem en zijn vrouw Yvonne een goede volgende levensfase toe.

Studiedag
Komende maandag hebben we onze laatste studiedag, de kinderen zijn deze dag vrij. We zullen deze dag besteden aan het maken van nieuwe groepsplannen. Deze groepsplannen zullen in het nieuwe schooljaar ingezet worden in de groepen.
 
 
 
 
Oudergesprekken:
Vanaf morgen liggen de intekenlijsten klaar voor de laatste ouder-kindgesprekken van de dit schooljaar.
 
Schoolfotograaf:
Vandaag zijn alle kinderen op de foto gekomen. Binnenkort krijgt u een inlogcode en kunt u de foto’s van uw kind(eren) bekijken en bestellen.
 
Nieuw op school:
Lizanne van der Zijl is aan het oefenen op school. Na de zomervakantie zal zij 4 jaar worden. Lizanne we hopen dat je een leuke en leerzame tijd op CBS ’t Jok gaat krijgen.
 
Belangrijke data:
Donderdag 28 juni: intekenlijsten voor ouder-kind gesprekken liggen klaar
Donderdag 28 juni: Groepen 3-4 op schoolreis
Maandag 2 juli: Studiedag teams, kinderen zijn vrij
Dinsdag 10 juli: groepen 5-6 op schoolreis
Maandag 16 juli: doemiddag gr.8 op VMBO
Dinsdag 17 juli: Waterfeest georganiseerd door leerlingenraden
Woensdag 18 juli: rapporten en ouderjaarkalenders gaan mee
Donderdag 19 juli: eindfeest georganiseerd door de ouderraden
Vrijdag 20 juli: 12.00 uur zomervakantie begint
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Schoolgala:
Vrijdagavond organiseert de leerlingenraad een gala voor de kinderen van de groepen 5 t/m 8. Voor de kinderen van de groepen 1 t/m 4 wordt er in september een fotospeurtocht georganiseerd.
 
Schoolfotograaf:
Gisteren zijn alle kinderen op de foto gekomen. Binnenkort krijgt u een inlogcode en kunt u de foto’s van uw kind(eren) bekijken en bestellen
 
 
 
Belangrijke data:
Maandag 2 juli: Studiedag teams, kinderen zijn vrij
Woensdag 11 juli: groepen 3 t/m 6 op schoolreis
Maandag 16 juli: doemiddag gr.8 op VMBO
Woensdag 18 juli: rapporten en ouderjaarkalenders gaan mee
Vrijdag 20 juli: eindfeest georganiseerd door de ouderraden
Vrijdag 20 juli: 12.00 uur zomervakantie begint