Nieuwsbrief 7: CBS ’t Jok en CBS Vossersschool  december 2018
 
Kerstwens
Eén ster
 
Eén ster
maakt de lucht minder dreigend.
Eén kaars
maakt de nacht minder zwart.
Eén hand
maakt de weg minder eenzaam
Eén stem
maakt de dag minder stil.
Eén vonk
kan het begin van nieuw vuur zijn.
Eén noot
het begin van een lied.
Eén kind
Het begin van een toekomst.
 
(Jacqueline Roelofs-van der Linden. Uit: Op weg naar kerst, adventskalender 2018)
 
Teamleden, bestuur en GMR wensen leerlingen, hun ouders en verder iedereen een gezegende kerst toe.
 
Om trots op te zijn:
Vergaand passend onderwijs op Waddeneilanden (overgenomen uit het blad van het Vervangingsfonds)
Saamhorigheid en gemeenschapszin zijn op Terschelling de sleutelwoorden voor passend onderwijs op de basisscholen. Je neemt niet dagelijks de boot naar de wal voor een plek op een school voor speciaal onderwijs. En verhuizen doe je ook niet een twee drie. De scholen zijn inventief, de klassen klein, de ouders en gemeente meewerkend. De bereidheid om er samen de schouders onder te zetten is groot.
 
GP Waddeneilanden - Loes Dijk - Foto 4De Wet passend onderwijs is in oktober 2012 aangenomen. Op 1 augustus 2014 is de nieuwe wet ingevoerd. Passend onderwijs moet ervoor zorgen dat zo veel mogelijk leerlingen naar een gewone school in de buurt gaan. Het idee erachter is dat leerlingen zo het best worden voorbereid op een vervolgopleiding en zo goed mogelijk meedoen in de samenleving. Kinderen die het echt nodig hebben, kunnen nog steeds naar het speciaal onderwijs. “Wij hebben altijd al geprobeerd om de kinderen die voor speciaal onderwijs in aanmerking komen binnen boord te houden”, vertelt Loes Dijk, locatiedirecteur van OBS ’t Jok in Hoorn.                                                    Loes Dijk, locatiedirecteur van OBS ’t Jok in Hoorn
 
Expertise
Dat op de Terschellinger basisscholen altijd al rekening werd gehouden met kinderen met een flinke ‘rugzak’ is niet vreemd. Het vaste land is gewoon te ver weg om een speciale school te bezoeken. Hoe doen ze het dan op Terschelling? Dijk: “Onze leerkrachten zijn in de loop der jaren onbewust bekwaam geraakt, omdat ze altijd al te maken hadden met kinderen die normaliter naar een SBO- of SO-school zouden zijn gegaan.” Daarnaast neemt Dijk jaarlijks uitbreiding van de expertise in het schooljaarplan op. Zo investeerde ’t Jok afgelopen twee jaar fors in de ‘Geef me de 5’-methode (www.geefmede5.nl) om kinderen binnen het autistisch spectrum te kunnen ondersteunen. “Dat is voor een heel kleine doelgroep een grote investering in tijd en kosten, maar de hele school profiteert daarvan.”
 
 
Ingespeeld
Dijk geeft aan dat de Terschellinger scholen ver zijn in de processen rondom passend onderwijs. “Een goede inzet van onderwijsassistenten, persoonlijke begeleiders en medewerking van een fantastisch gemeentelijk eilandteam zijn daarbij een enorme steun.”
 
Extra inspanning
GP Waddeneilanden - Anriette v Duivenrode - Foto 1De scholen op Terschelling hebben de luxe met kleine groepen te kunnen werken. Ondanks dat brengt passend onderwijs voor bepaalde kinderen meer werk en ervaren werkdruk met zich mee. “Leerkrachten moeten forse plannen voor deze kinderen schrijven. Ook hebben ze veel meer overlegmomenten met hun begeleiders en ouders. Dat komt bovenop het overige werk.” Wat doen de scholen om die extra inspanningen te verlichten? “We doen en delen veel met elkaar”, vertelt Annriëtte van Duyvenbode, directeur van CBS ’t Jok in Hoorn en CBS Vosserschool in West Terschelling. “We praten erover hoe we een en ander kunnen aanpakken en halen taken weg bij leerkrachten die een zware groep hebben. Het bestuur van onze Christelijke Vereniging voor Primair Onderwijs heeft ook besloten te investeren in de kinderen. Ik ben daar heel blij mee, want daardoor kunnen we de groepen nog kleiner maken.”
                                                                                                Annriëtte van Duyvenbode, directeur van CBS ’t Jok in Hoorn
                                                                                                              en CBS Vosserschool in West Terschelling
Speciaal onderwijs
Als de Terschellinger scholen geen extra inspanningen voor passend onderwijs zouden doen, dan zou een gezin met een kind dat beter af is met speciaal onderwijs naar het vasteland moeten. “Dat werkt dus niet”, stelt Van Duyvenbode. “We doen er op school alles aan om deze kinderen zo lang mogelijk hier te houden. Daarin gaan we heel ver met elkaar.” Dijk: “Soms gun ik een kind een plek in het speciaal onderwijs waar alles gericht en ingericht is op de problematiek van het kind. Maar dat betekent nogal wat voor zo’n gezin dat hier zijn leven en werk heeft.” Hebben ze op Terschelling nooit gedacht aan een groep speciaal onderwijs. “Wij hebben met de vijf eilandscholen een plusklas theorie opgericht voor de ‘denkers’ en een plusklas praktijk voor de ‘doeners’. Hiermee komen we de betreffende leerlingen een dag in de week tegemoet. Maar het is ook ontzettend belangrijk dat deze kinderen een plek hebben in een gewone klas en daar mogen zijn wie ze zijn.”
 
Leren van het eiland
Kan het vaste land wat leren van de eilandaanpak? “Het is moeilijk te vergelijken”, zegt Dijk. “De problematiek aan de wal is zo anders: grotere groepen, scholen met diverse culturen en verschillende taalniveaus. Wat ze mogelijk wel kunnen leren is dat deze kinderen er gewoon bij horen, de gemeenschapszin, de saamhorigheid.” Van Duyvenbode. “In ieder geval is hier de bereidheid groot om voor elkaar klaar te staan en taken over te nemen. Daar ben ik trots op.”
 
OBS ’t Jok, CBS ’t Jok, CBS Vosserschool
OBS ’t Jok in Hoorn verzorgt primair onderwijs aan 50 leerlingen. Op de school werken 8 parttime leerkrachten.
 
CBS ’t Jok in Hoorn verzorgt primair onderwijs aan 65 leerlingen, CBS de Vosserschool in West Terschelling aan 92 leerlingen. In totaal 15 leerkrachten werken op beide scholen.
 
 
Van het bestuur:
Afgelopen vrijdag waren 15 leden van onze vereniging aanwezig om op de extra algemene ledenvergadering.
Op de agenda stonden twee gesprekspunten, namelijk:
 • Samenstelling van het bestuur
 • Verkoop schoolwoning en het voormalige schoolgebouwAfscheid als bestuurder werd genomen van Martijn Winnen. Martijn heeft de afgelopen twee jaar de portefeuille ‘Huisvesting’ beheerd. Dankzij hem heeft de vereniging de schoolwoning en het voormalige schoolgebouw kunnen verhuren. Deze extra inkomsten waren voor de vereniging zeer welkom. Nu Martijn ook één van de gegadigden wilde zijn voor de koop, heeft hij eerst bij het bestuur zich gemeld om z’n bestuurslidmaatschap op te zeggen.
  Namens het bestuur bedankte voorzitter Iemke Ruijg hem hartelijk en werd hem een theaterbon en een boeket bloemen overhandigd.
  Als nieuw bestuurslid werd Wouter Burrie voorgedragen. De vergadering stemde in met zijn benoeming, waardoor het bestuur weer compleet is.
  Hierna kwam de verkoop van de schoolwoning en het voormalige schoolgebouw aan de orde. In het korte schetste Iemke Ruijg de historie en de aanleiding om tot de verkoop over te gaan. 
  Het bestuur heeft in haar vergadering de biedingen van zes partijen besproken. Het bestuur stelt voor om de partij met het hoogste bod (deze partij was ook de enige zonder voorwaarden) de koop te gunnen. Vervolgens werden de vragen van de aanwezigen behandeld. De Commissie Intern toezicht gaf aan dat in hun beoordeling het bestuur deze zaak zorgvuldig heeft behandeld. Na stemming bleek dat alle aanwezigen instemden met de verkoop.
  De uiteindelijke afhandeling zal plaatsvinden in 2019.
  Bij de rondvraag werd gevraagd of het mogelijk is dat verslagen van de vergaderingen van het bestuur en van de GMR voortaan op de website van de scholen geplaatst kunnen worden.
   
   
  Innen contributie
  Deze week zijn de automatische incasso’s voor wat betreft het innen van de contributie voor de vereniging ingestuurd. U kunt de afschrijving terugvinden op uw rekening.
  Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn, dan kunt u contact opnemen met Piet v. Kesteren.
   
   
  Traject Toekomstbestendig Onderwijs Terschelling
  Op donderdagmorgen (op West) en donderdagmiddag (in Hoorn) 13 december jl. zijn enkele leerlingen van de bovenbouw in gesprek gegaan met de personen van bureau Noorderwijs. Aan hen werd ook hun ideeën en mening gevraagd over wat zij verwachten van het onderwijs op Terschelling. Deze gesprekken zijn zeer goed verlopen. Het was een mooie ervaring voor zowel de kinderen als voor de volwassenen om over dit thema zo met elkaar in gesprek te gaan.
  ’s Avonds was de bijeenkomst voor alle ouders van het basis- en voortgezet onderwijs. We kunnen terugzien op een zeer goed bezochte avond (ruim 50 personen waren aanwezig) waarop op een constructieve manier met elkaar werd nagedacht en gesproken over het onderwerp.
  Op vrijdagmiddag 14 december waren er twee sessies; één met de ondernemers van Terschelling en één met de raadsleden en andere inwoners van Terschelling.
  De mensen van bureau Noorderwijs hebben nu hun gesprekken gevoerd en zullen op maandagmiddag 28 januari ’19 (15.00 u.) hun bevindingen en adviezen presenteren.
  Hiervoor komt nog een uitnodiging.
  Hoewel het traject nog niet is afgerond, is het al wel goed om de mensen van de begeleidingscommissie (ouders en leerkrachten van de scholen) te bedanken voor hun grote inzet. Mede dankzij hen is het traject tot nu toe perfect gelopen.