Nieuwsbrief 16: CBS ’t Jok en CBS Vossersschool juni 2019

 

Van het bestuur:

De GMR en het bestuur hebben op donderdagavond 28 mei jl. gezamenlijk vergaderd. Op de agenda

stonden o.a. de volgende punten:

- Stand van zaken m.b.t. de verkoop van de voormalige schoolwoning en -gebouw;

- Het proces toekomstbestendig Onderwijs Terschelling en de positie van de scholen en onze

schoolvereniging;

- De verlofregeling (nb. Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een aparte brief over de

verlofregeling en de wijze waarop verlof kan worden aangevraagd).

De voormalige schoolwoning en het -gebouw zijn de afgelopen jaren verhuurd. Inmiddels hebben

alle huurders of hun huur opgezegd en zijn zij al vertrokken of zij zullen voor 1 juli dit doen.

Vervolgens zal het bestuur de makelaar en de notaris vragen om de verkoopakten in orde te maken.

 

Met betrekking tot de adviezen die in het rapport Toekomstbestendig Onderwijs Terschelling (TOT)

staan genoemd, is besproken dat men blij is dat geadviseerd wordt in de drie kernen onderwijs te

willen blijven houden. Hoe en in welke vorm zal in de toekomst wel duidelijk worden. GMR en

bestuur benadrukken dat samenwerking met behoud van de eigenheid (Dalton/christelijke

identiteit) altijd uitgangspunt zal zijn. Keuzemogelijkheden voor ouders vinden bestuur en GMR heel

belangrijk.

De scholen van onze vereniging hebben een sterke positie op het eiland; we zijn financieel gezond

en hebben een voldoende aantal leerlingen. Op de scholen heerst een grote betrokkenheid van

ouders en leerkrachten. Ook zijn de lijnen kort als het gaat om besturen en het nemen van

beslissingen. Dit zijn belangrijke pijlers voor onze vorm van onderwijs en is mogelijk door onze

verenigingsstructuur. Het bestuur heeft samen met de GMR (ouders en leerkrachten) afgesproken

dat wij de ontwikkelingen, kansen en mogelijkheden met betrekking tot het onderwijs op het

eiland, zullen blijven volgen. Daarom zullen bestuur en GMR altijd in gesprek blijven met de andere

partners in kinderopvang en onderwijs en met elkaar onderzoeken waar samenwerking mogelijk is.

 

Meer informatie over de afspraken die de schoolbesturen hebben gemaakt over de verlofregeling en

hoe men ermee om zal gaan vanaf het nieuwe schooljaar en waarover de afzonderlijke

(gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden een positief advies hebben afgegeven, kunt u lezen

in de bijgevoegde brief.

 

Samenwerkingsovereenkomst hulp en ondersteuning jeugdigen op en rondom school:

Afgelopen dinsdag hebben de besturen van kinderopvang Prokino, voor primair en voortgezet

onderwijs, GGD Fryslân, Stichting Jeugdwerk Terschelling en Stichting Maatschappelijk Werk Fryslân

een samenwerkingsovereenkomst afgesloten.

Het doel van deze samenwerking is dat de partners afspraken hebben gemaakt hoe zij willen

samenwerken met elkaar in complexe en/of meervoudige ondersteuningsbehoeften op en rondom

de school, waarbij samenwerking met externe partijen nodig is. Hierbij is belangrijk dat e.e.a. snel

en adequaat wordt opgepakt.

 

Daarnaast is afgesproken dat kennis en kunde met elkaar wordt gedeeld. Kortom: zo ontstaat er een

goed werkende keten van zorg en onderwijs zodat goede, snel effectieve sluitende zorg en

ondersteuning gegeven kan worden aan jeugdigen en hun omgeving.

Verder is vastgelegd hoe we in het kader van de voorschriften van de AVG met gegevens over en

weer omgaan.

 

Onderwijskundige ontwikkelingen binnen de scholen:

Op woensdag 28 mei hebben wij onze studiedag besteed aan twee onderwerpen. Onder deskundige

leiding van Jildou Grovenstein hebben de collega’s de ontwikkelingen rond het rekenonderwijs

besproken. Steeds meer werken we aan de hand van leerlijnen en krijgen de leerlingen meer

onderwijs op maat. De rekenmethode is dan niet het uitgangspunt, maar een bronnenboek.

Het tweede onderdeel van de studiedag ging over ons spellingonderwijs. Komend schooljaar zullen

we ook op de Vossersschool gaan werken met de taalmethode Staal. De collega’s van CBS ’t Jok

konden al heel goed hun ervaringen delen.

We zien terug op een zinvolle dag.

 

 

Studiedag 11 juni:

Komende dinsdag hebben beide teams de laatste studiedag van dit schooljaar. De formatie voor volgend schooljaar wordt besproken en er worden nieuwe groepsplannen. De kinderen zijn deze dag vrij!

 

Schoolfotograaf:

Woensdag hebben alle kinderen een inlogkaart meegekregen naar huis. Met deze kaart kunt u de schoolfoto’s bestellen. De groepsfoto’s kunt u tot en met vrijdag 14 juni gratis bestellen.

 

Ouderbijdrage:

Enige tijd geleden heeft u bericht gehad van de ouderraad over de betaling van de ouderbijdrage en het schoolreisje. Nog niet alle betalingen zijn binnen. Zou u, als u nog niet betaald heeft, het bedrag willen overmaken op rekening van de ouderraad?

 

Red Cross Quest voor ‘t Jok

De groepen 6/7/8 van Obs en Cbs ’t Jok hebben maandag 27 mei in de gymzaal de Stoek meegedaan met de RED CROSS QUEST georganiseerd door het Rode Kruis in samenwerking met de brandweer van Terschelling. De Red Cross Quest is een interactieve speurtocht om de kinderen meer te leren over EHBO, aan de hand van vragen die opgesteld stonden in de gymzaal en buiten. Bij elke vraag stond een vrijwilligers die aanvullende informatie gaf en konden de kinderen proberen hoe ze bijvoorbeeld een snelverband aan moeten leggen , splinter verwijderen, bloedneus stoppen, teek verwijderen, stabiele zijligging, wat je moet zeggen als je 112 belt, wat te doen bij brandwonden, hoe je iemand in een rolstoel kunt helpen. Het was een leuke , leerzame middag.

 

 

Belangrijke data:

Maandag 10 juni: 2e pinksterdag, kinderen vrij

Dinsdag 11 juni: Studiedag team, kinderen vrij

Vrijdag 14 juni: kinderen gr. 5 t/m 8 naar de opening van Oerol op Westerkeyn

Maandag 17 juni: Groep 7-8 op Kamp naar Hattem

Dinsdag 18 juni: zwemmen groepen 3-4

Woensdag 19 juni: Oerol voorstelling voor de groepen 1 t/m 4 in Westeind theater

Donderdag of vrijdag 20 juni: Nieuwe nieuwsbrief
 

 

Studiedag 11 juni:

Komende dinsdag hebben beide teams de laatste studiedag van dit schooljaar. De formatie voor volgend schooljaar wordt besproken en er worden nieuwe groepsplannen. De kinderen zijn deze dag vrij!

 

Schoolfotograaf:

Gisteren hebben alle kinderen een inlogkaart meegekregen naar huis. Met deze kaart kunt u de schoolfoto’s bestellen. De groepsfoto’s kunt u tot en met zaterdag 15 juni gratis bestellen.

 

Belangrijke data:

Maandag 10 juni: 2e pinksterdag, kinderen vrij

Dinsdag 11 juni: Studiedag team, kinderen vrij

Vrijdag 14 juni: kinderen gr. 5 t/m 8 naar de opening van Oerol op Westerkeyn

Maandag 17 juni: Groep 7-8 op Kamp naar Hattem

Dinsdag 18 juni: zwemmen groepen 3-4

Woensdag 19 juni: Oerol voorstelling voor de groepen 1-2 in Westeind theater

Donderdag 20 juni: Oerol voorstelling voor de groepen 3-6 in Westeind theater

Donderdag of vrijdag 20 juni: Nieuwe nieuwsbrief