Nieuwsbrief 11: CBS ’t Jok en CBS Vossersschool maart 2020
 
Coronavirus
Het coronavirus beheerst op dit moment het leven.
Gek om door de scholen te lopen en geen kinderen tegen te komen. In eerste instantie is de school gesloten tot en met maandag 6 april, op deze dag zal bekend worden gemaakt wat er dan gaat gebeuren met de scholen.
Afgelopen vrijdag hebben we van u feedback gekregen over het werk dat ingeleverd werd, deze opmerkingen hebben we meegenomen in de opdrachten van komende week. We zijn ons er van bewust dat niet alle digitale programma’s optimaal werken, veel uitgevers zijn druk bezig om de capaciteit te vergroten.  
Voor iedereen is deze situatie nieuw. We beseffen dat het voor de kinderen, hun ouders en ook wij als leerkrachten veel op ons afkomt. We hebben daarom grote waardering voor ieders inzet en betrokkenheid.
Vanmorgen zijn alle nieuwe opdrachten voor de komende week weer opgehaald van school. We willen u nogmaals vragen om 1 gezinslid naar school te laten komen om het gemaakte werk op te halen en terug te brengen. Op deze manier zorgen we er voor voldoende afstand van elkaar te houden en niet met te veel mensen in een ruimte te zijn. We hopen op uw medewerking.
 
Vooralsnog houden we de volgende tijden aan: van 10.00 uur tot 12.00 uur op maandag de spullen ophalen en op vrijdag van 12.00 uur tot 14.00 uur het gemaakte werk terug brengen.
Bij vragen over het werk kunt u de leerkracht onder schooltijd benaderen.
 
De volgende activiteiten zijn vooralsnog uitgesteld:
 • Schoolavond van de Vossersschool.
 • Verkeersexamen van groep 7, voor beide scholen
 • Juffen en meesterdag op de Vossersschool
 • Roeiwedstrijden voor de groepen 7 en 8
 
Onderstaande activiteiten zijn afgelast:
 • Boomplantdag
 • Pannenkoekendag
 • CITO eindtoets (voor gr. 8)
 
Voor donderdag 23 april staat de algemene ledenvergadering van de scholen gepland. Het bestuur is bezig met de voorbereiding hiervan. Na het “officiele gedeelte” zal na de pauze kennis gemaakt kunnen worden met enkele eilander zorgaanbieders voor kinderen.
 
Nieuws vanuit het bestuur
Donderdagavond 27 februari heeft het bestuur weer vergaderd. De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest:
- Samenstelling bestuur:al eerder is het terugtreden als bestuurslid van Jacky Brown gemeld. Op de oproepen in de eerdere nieuwsbrieven zijn geen reacties ontvangen. Het bestuur zal nu zelf contact zoeken met eventuele kandidaten.
Daarnaast heeft Femke Stiemsma als vervolg op haar verhuizing naar de vaste wal aangegeven te stoppen als bestuurslid van de Commissie Intern Toezicht.
Het bestuur vindt het spijtig dat beide bestuursleden tussentijds stoppen. Tegelijkertijd is er veel waardering en dank voor de werkzaamheden die zij voor de vereniging en de scholen hebben verricht.
- Algemene ledenvergadering: op donderdagavond 23 april vindt de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging plaats. We willen op deze avond veel tijd inruimen voor een inhoudelijk thema, namelijk welke zorg wordt op dit eiland aangeboden aan leerlingen, hun ouders en de scholen. We hopen dat veel ouders dan aanwezig zijn. Een uitnodiging en een toelichting op het programma volgen nog.
- Begroting 2020. De Commissie Intern toezicht heeft de conceptbegroting besproken en hun vragen en opmerkingen zijn aan de orde geweest. Hiermee is de begroting 2020 definitief vastgesteld. Geconstateerd is dat de vereniging er financieel zeer gezond bij staat.
- Strategisch beleidsplan ‘Samen werkt, samen ontwikkelt’. Het bestuur wil de komende vergaderingen ook gebruiken om hoe in het komend schooljaar dit beleidsplan met alle geledingen gaan evalueren en eventueel bijstellen.
 
 
 
Studiedag ‘Wadden 2020’
Woensdag 11 maart hebben de schoolteams van de basisscholen van vier Waddeneilanden (Vlieland; Terschelling; Ameland; Schiermonnikoog) een gezamenlijke studiedag gehad op een prachtige locatie in Earnewald.
Het thema van deze dag was met elkaar te delen wat we al aan onze leerlingen bieden om net maximale te bereiken en wat we van elkaar kunnen leren. Doordat de situatie op de eilanden goed met elkaar te vergelijken zijn, is er al heel snel veel herkenning.
Het waren niet alleen volwassenen die hun ervaringen deelden, maar twee leerlingen deden eveneens hun (indrukwekkende) verhaal. In het middagprogramma hebben de deelnemers allerlei workshops kunnen volgen.
Het dagprogramma werd luchtig omlijst door de bijdrage van “Man met snor”, een improvisatie-cabaret.
 
 
GMR
Op woensdagavond 18 maart zou onze GMR. Vergaderen. In verband met de Coronacrisis is deze vergadering uitgesteld. Deze vergadering zal op een later tijdstip gehouden worden. Op de agenda staan dan o.a. de volgende onderwerpen:
 • Jaarverslag GMR ’18 – ’19;
 • Terugblik op de stakingsdagen (30 en 31 januari ’20)
 • Concept schoolgids schooljaar 2020 – 2021;
 • Veiligheidsplan beide scholen;
 • Schoolondersteuningsprofiel van de beide scholen;
 • Rooster van aftreden;
 • ouderpanels