Nieuwsbrief 6: CBS ’t Jok en CBS Vossersschool oktober 2020
 
Corona maatregelen:
De overheid heeft voor het onderwijs de richtlijnen eveneens iets aangepast t.o.v. de voorgaande regelingen. Deze aanpassing heeft geen consequenties voor de leerlingen en/of voor de ouders.
De in de vorige nieuwsbrief aangegeven afspraken blijven gehandhaafd.
We zijn zoals zoveel mensen wel nieuwsgierig of de maateregelen nog verder worden aangepakt. Het blijft zaak voor iedereen om zorgvuldig en voorzichtig te zijn.
Welke consequenties de corona heeft voor de decembervieringen (Sint en Kerst) is nu nog niet te overzien.
Met deze nieuwsbrief sturen we de zgn. beslisboom mee. U kunt dan in geval dat het nodig is, zelf bekijken of uw kind wel/niet naar school mag komen in het geval er bijv. ziekte/corona is binnen het gezin.
 
Van het bestuur:
De laatste bestuursvergadering is vanwege de corona online gehouden. Aangezien niet het vereiste aantal leden van het bestuur aanwezig was, konden nu geen besluiten worden genomen.
De volgende vergadering is een gemeenschappelijke vergadering van het bestuur met de GMR. Deze staat gepland voor 12 nov. a.s.
 
Inspectiebezoek:
De Inspectie van het Onderwijs bezoekt volgens rooster 1x per vier jaar onze scholen voor een regulier inspectietoezicht. Vorig jaar is hun vorm van toezicht veranderd en heeft de Inspectie nu een gesprek met het bestuur en kan men vervolgens de scholen gaan bezoeken.
Als vervolg van corona heeft de Inspectie haar werkwijze aangepast en heeft ons bestuur afgelopen dinsdag online het gesprek met de inspectie gevoerd.
In het gesprek zijn de volgende onderwerpen o.a. aan de orde geweest:
  • de werkwijze van het bestuur, dat wil zeggen de werkwijze tussen het uitvoerend en toezichthoudend bestuur, de inbreng van de directie en de samenwerking met de GMR;
  • onderwijs op afstand (periode maart  juni ’20) en hoe dit is verlopen;
  • de kwaliteit van het onderwijs en op welke manieren het bestuur toezicht hierop heeft;
  • de risico’s die er mogelijk zijn (onderwijskundig; kwalitatief; financieel; enz.);
  • het probleem om nieuw personeel te krijgen op Terschelling vanwege het gebrek aan (betaalbare) woningen.
We kunnen terugkijken op een goed gesprek. Natuurlijk kregen we wel enig huiswerk mee, dat bij het volgend inspectiebezoek op orde moet zijn. Aan het eind was de conclusie van de Inspectie dat de vereniging haar zaken op orde heeft en dat de resultaten van de scholen goed zijn.
 
Ventilatie schoolgebouwen
De gemeente heeft een onderzoek naar de ventilatie van de schoolgebouwen laten uitvoeren door een gespecialiseerd bureau SWECO. Dit onderzoek heeft te maken met de maatregelen die nodig zijn als gevolg van de corona.
Uit deze onderzoeken zijn geen grote bijzonderheden gekomen. Aangegeven wordt dat goed ventileren in alle gevallen aandacht vraagt. Dit betekent dat altijd (boven)ramen, voor zover dat kan, open zijn. Vooral in de pauzes is het belangrijk dat ramen en deuren opengezet worden.
E.e.a. kan betekenen dat de temperatuur in de klaslokalen lager is, dan wat iedereen gewend is. Gelukkig kunnen we ons hierop kleden.
Het bestuur en de gemeente blijven in overleg om dit punt goed in de gaten te blijven houden.
 
Teldatum 1 oktober
Ieder schoolbestuur ontvangt van de landelijke overheid financiële middelen om de scholen goed uit te rusten en het personeel te kunnen betalen. De basis voor deze financiering is de telling van het aantal leerling op 1 oktober.
Op de teldatum, 1 okt. jl., telden onze twee scholen een gelijk aantal leerlingen ten opzichte van  vorig jaar.
 
Schoolfruit
Beide scholen zijn dit schooljaar weer ingeloot voor het schoolfruit. Vanaf 9 november zullen de scholen 20 weken lang fruit geleverd krijgen. Op dit moment weten we nog niet op welke dagen het fruit geleverd wordt. Zodra hier meer over bekend is zullen we het met u delen.
 
Muziekles met korting
Wil uw zoon of dochter graag leren drummen, pianospelen of op saxofoon les? Dan klinkt deze subsidie u misschien als muziek in de oren.
De gemeente geeft namelijk graag een steuntje in de rug aan kinderen en jongeren tot 18 jaar die op muziekles willen.
Muziekschool de Notenboom brengt de subsidie automatisch in mindering op de leskosten. Daar hoeft u zelf dus niks voor te doen.
Meer weten? Neem contact op met De Notenboom, www.denotenboom-terschelling.com
 
 
 
   
 
Inspectie van het Onderwijs:
Ieder jaar publiceert de Inspectie van het Onderwijs haar jaarverslag met de titel “de Staat van het Onderwijs’. Als voorbereiding op het jaarverslag van 2020 heeft de Inspectie op CBS ’t Jok een zgn. stelselonderzoek uitgevoerd. Het onderwerp van dit onderzoek is: “de relatie van de schoolpopulatie en de verbeterplannen”. Vanwege de corona werd dit gesprek online gehouden. Regina Orsel (intern begeleider) en Annriëtte v Duyvenbode voerden namens de school het woord. Vooraf hadden zij allerlei documenten moeten insturen. Het gesprek is goed verlopen. De Inspectie gaf aan dat zij de plannen doordacht en logisch vonden gelet op de ontwikkelingen van de school.
We kunnen terugzien op een goed onderzoek. 
 
 
Belangrijke data:
Dinsdag 3 nov.: zwemmen gr. 7-8
Dinsdag 10 nov.: zwemmen gr. 3-4
Woensdag 11 nov.: Sint Maarten
Donderdag 12 nov.: bestuurs-gmr-CIT verg.
Donderdag 12 nov.: Nieuwe nieuwsbrief komt uit


 

 
 
Juf Eline:
Juf Eline moet het de komende tijd rustig aan doen in verband met haar zwangerschap. Deze week en volgende week zal ze niet op school zijn. Hierna kijken we verder hoe het met haar gaat.
 
Nieuwe school:
Voor de herfstvakantie heeft Joas van Dijk 2 weken meegedraaid op “het Klaverblad”, een school voor hoogbegaafde leerlingen,  in Leeuwarden. In de herfstvakantie is besloten dat Joas zijn basisschool tijd afmaakt in Leeuwarden. Wij gaan Joas missen maar wensen hem heel veel succes op zijn nieuwe school!
 
Inpakavond:
17 November zou de jaarlijkse inpakavond zijn. Op deze avond komen de ouders van groep 1 t/m 4 op school. Zij kunnen dan een cadeautje uitkiezen en inpakken voor hun kind. Dit cadeautje ontvangen de kinderen dan als Sinterklaas op school komt. 
I.v.m. de Corona-maatregelen gaat deze avond niet door. Hoe we het gaan vieren is nog onduidelijk op dit moment. Natuurlijk krijgen de kinderen wel een cadeautje. Dit jaar zullen de leerkrachten cadeautjes uitkiezen en ervoor zorgen dat alles wordt ingepakt. 
 
Belangrijke data:
Dinsdag 3 nov.: zwemmen gr. 7-8
Dinsdag 10 nov.: zwemmen gr. 3-4
Woensdag 11 nov.: Sint Maarten
Donderdag 12 nov.: bestuurs-gmr-CIT verg.
Donderdag 12 nov.: Nieuwe nieuwsbrief komt uit