Medezeggenschapsraad


Wat doet de MR?
De leden van de medezeggenschapsraad praten mee en adviseren over de plannen van het bestuur. De vergaderingen zijn openbaar en worden altijd in de jaarkalender aangekondigd. De medezeggenschapsraden van CBS ’t Jok en CBS Vossersschool vergaderen altijd samen en vormen daarmee tegelijkertijd de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Veel bestuursbesluiten kunnen pas van kracht worden, nadat de GMR advies heeft gegeven of nadat de GMR haar instemming over dat besluit heeft gegeven.

Wie zitten er in de MR?
In deze medezeggenschapsraad zitten voor elke school twee ouders en twee personeelsleden. De zittingsduur van de leden is vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming.

De oudergeleding wordt gevormd door:
Nienke de Vries (CBS 't Jok)
Maartje Mast (CBS 't Jok)
Sjoukje Maathuis (CBS Vosssersschool)
Jan Kwint (CBS Vossersschool)

De personeelsgeleding bestaat uit:
Mirije van Urk  (CBS 't Jok)
Marjan Hoeve  (CBS 't Jok)
Regina Orsel (CBS Vosssersschool)
Hanny Overal (CBS Vosssersschool)