Medezeggenschapsraad

Wat doet de MR?

De leden van de medezeggenschapsraad praten mee en adviseren over de plannen van het bestuur. Ook ziet de GMR er op toe dat alle personeelsleden en leerlingen gelijk worden behandeld en dat er niet wordt gediscrimineerd op welke grond dan ook. Een andere taak is het bevorderen van openheid en onderling overleg in de scholen.

De vergaderingen zijn openbaar en worden altijd in de jaarkalender aangekondigd.

De medezeggenschapsraden van CBS ’t Jok en CBS Vossersschool vergaderen altijd samen en vormen daarmee tegelijkertijd de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de CVPOT. Veel bestuursbesluiten kunnen pas van kracht worden, nadat de GMR advies heeft gegeven of nadat de GMR haar instemming over dat besluit heeft gegeven.

Instemmingsbevoegdheid en Adviesbevoegdheid

Onder de instemmingsbevoegdheid van de GMR vallen onder andere de verandering in afspraken over de volgende zaken:

 • De schooltijden; de inhoud van de schoolgids; de onderwijskundige doelstellingen van de school; het schoolplan, leerplan en zorgplan; het schoolreglement; regels aangaande veiligheid, gezondheid en welzijn.
 • De GMR heeft adviesbevoegdheid aan het bestuur over onder andere:
 • Het financiële beleid; verdeling van de middelen; aanstelling van personeel; het aangaan of verbreken van samenwerkingsverbanden met andere scholen of organisaties; regeling van de vakanties; verbouw of nieuwbouwplannen op de scholen.

Wie zitten er in de MR?

In deze medezeggenschapsraad zitten voor elke school twee ouders en twee personeelsleden. De zittingsduur van de leden is vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming.

De oudergeleding wordt gevormd door:

 • Eelco Lems (CBS 't Jok)
 • Lisa Bakker-Buskermolen (CBS ‘t Jok)
 • Sjoukje Maathuis (CBS Vosssersschool)
 • Jan Kwint (CBS Vossersschool)

De personeelsgeleding bestaat uit:

 • Mirije van Urk (CBS 't Jok)
 • Marjan Hoeve (CBS 't Jok)
 • Regina Orsel (CBS Vossersschool)
 • Hanny Overal (CBS Vossersschool)

Verslag

Elk jaar wordt er een verslag over de werkzaamheden gedaan die via de link op deze website kan worden gelezen door alle betrokkenen bij onze vereniging.

Jaarverslag 19-20
Jaarverslag 20-21
Jaarverslag 22-23