Ouderpanel

Op onze scholen is een ouderpanel actief. Een ouderpanel biedt ons de mogelijkheid op een laagdrempelige en rechtstreekse manier in gesprek te komen met een groepje ouders. De samenstelling is zo geregeld dat iedere groep vertegenwoordigd is en dat er een ouder uit de ouderraad en/of medezeggenschapsraad in zit.

Hierdoor willen wij:

  • De betrokkenheid van ouders bij de school, het onderwijs, vergroten;
  • Verhelderen van keuzes die school maakt, heeft gemaakt of wil maken;
  • Peilen wat er onder ouders leeft en hoe gedacht wordt over bepaalde onderwerpen/ thema's.

In principe is elk thema dat van belang is voor de relatie of dialoog tussen ouders en school geschikt om in het ouderpanel te bespreken. De leden van het ouderpanel komen 6 keer per schooljaar bij elkaar. De data worden in onderling overleg vastgesteld.