Burgerschapsvorming

Wij beschouwen burgerschap als een belangrijk en wezenlijk onderdeel van ons onderwijsprogramma. Natuurlijk komt burgerschap aan bod bij diverse andere vakken en vak onderdelen.

Wij zien burgerschapsonderwijs als een kerntaak. De wet introduceert de begrippen: doelgericht, samenhangend en herkenbaar. Die termen vormen ons uitgangspunt van denken. We maken hiervoor gebruik van de Methode: “Davinci, samen op de wereld”

Onze visie op burgerschap en sociale integratie is gebaseerd op de brede identiteit van onze school. Deze onderlinge relatie tussen de levensbeschouwelijke-, de pedagogische- en de onderwijskundig- organisatorische kwaliteit is de basis van waaruit burgerschap en sociale integratie gestalte krijgt. Geïnspireerd door de Bijbelse waarden en normen wordt in de school belang gehecht aan mensen, die een eigen mening hebben, die kritisch zijn t.o.v. elkaar en ook op een plezierige en verdraagzame manier met elkaar omgaan en voor elkaar iets willen betekenen. Het gaat hierbij om waarden en normen die in de school worden voorgeleefd en geoefend. De school als gemeenschap is ‘oefenplaats’. Het gaat om ervaringen in de school waarbij leerlingen kennis, inzicht, vaardigheden en houdingen opdoen.

Bij onze visie op burgerschap en sociale integratie gaat het erom leerlingen zó te begeleiden en te stimuleren op weg naar volwassenheid dat ze de bereidheid en het vermogen hebben deel uit te maken van de gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan leveren.

In feite is burgerschap en sociale integratie geen nieuwe taak. Onze school geeft daar al lange tijd en op allerlei manieren vorm aan. Het vormt een integraal deel van onze pedagogische opdracht, van de sociale- en levensbeschouwelijke vorming.